nedeľa 25. júna 2017

Stepi a hory ďalekej Sibíri


Sen je prvý krok k úspechu. Tak ako určite sníval Bonatti o prechode Alpského oblúka, Ueli o Eigeri pod 3 hodiny, Messner o osemtisícovkách bez kyslíku sníva aj Ďurifuk sny o obrovských krajinách, vysokých štítoch a nedoziernych diaľavách tejto krásnej Zeme, ktoré treba prelietať. O osamelých dobrodružstvách a neočakávaných zvratoch kdesi na druhom konci planéty.
Druhým krokom k cieľu je odvaha. Povedať si áno, idem tam, kde sa možno lieta len máličko, alebo takmer nikto nenabral odvahu skúsiť takú trasu, možno nie práve preto že by to nešlo, ale nie je dosť informácií. Satelitné rozlíšenie je biedne, GSM signál je veľkým otáznikom a elektrifikácia, tú radšej nerozoberajme :).  Odvaha vybrať sa do miest kde sa cudzinci pohybujú len s miestnymi sprievodcami jazyku a terénu znalými. Do miest, kde na Teba reve z kríku kdejaká beštia, popri hlave plachtia jedovaté hady a vrtochy počasia nevie predpovedať ani model ALADIN ani GFS. Do miest, kde je čas naozaj relatívny pojem, kde chodí Slnko po oblohe jaksi inak a prikyvovanie hlavou znamená niečo úplne iné. Tam je každá chvíľa, nádych či krok naozajstným zážitkom. Ach, a takých miest je na svete mnoho! Tretím krokom je už samotný podnik, výlet, výpad. Musíš rátať so situáciami všetkých druhov a práve táto neistota, že čo bude, ma fascinuje. Budeme po nociach odháňať vlky či mračná komárov? Mrznúť pod zamatovou nočnou oblohou alebo sa roztápať v bezoblačných dňoch v obrovských stepiach? Budú tie rieky a potoky zaznačené na mapách naplnené vodou, či len suchým kamením? Budú ľudia priateľskí, vľúdní a nápomocní, budeme si rozumieť? A čo, do pekla bude za počasie? Aký vietor bude prevládať, bude sa dať odštartovať, založiť oheň, bude možné ísť lesom, či to bude džungľa a nepriechodné kriačiny? Bude či nebude? Rozhodne to BUDE zase raz sranda!


Sníval som už dlhšie o nedoziernej a obrovskej Matičke Rusi. O nekonečnej Sibíri, mohutných riekach a rozľahlých zemiach nikoho. Nevedel som kam, až mi navrhol Hu-Beňour, že poďme spolu do Altaju!
Tak teda ideme! A o čo ide? Chcem spolu s kamarátom, Tomášom Benešom prejsť a preletieť čo najväčší kus medzi Gorno-Altajskom, Kurajom a Kyzylom v pohorí Altaj v Rusku, teda štýlom hike&fly alebo vol biv. Paraglide, naše nohy a rozum nám v tom pomáhaj. Čo nás čaká? Hory s permafrostom, sibírske komáre, rosomáci a medvede, stepná pustatina, monštruózne búrky a najväčšie rieky Ázie, Jenisej...hustota osídlenia okolo 1 kočovník na kilometer štvorcový. Ruský piloti nás od toho aj trošku odhovárali, ale ja a Hu-beňour máme sen, odvahu a bohužiaľ aj letenky :)
Tak v ústrety dobrodružstvu, aké tu ešte nebolo. Vyrážam tam za veľmi štedrej podpory mojich dobrodincov ZAJO, GRADIENT, SKYBEAN, MAXSPORT. Tiež Slavčiho, Martina a kopcom ďalších...


 Ako to celé dopadne? Varianty sú viaceré, uvidí sa podľa počasia a vôbec...bude ma možno možné sledovať cez SPOT , ak sa podarí, najmä zo začiatku sa bude dať sledovať moje a Hu-beňourove peripetie z tejto monštruóznej cesty aj na Facebooku.
Takže, ak sa Vám dá, držte palce!Dream is the first step to succeed. Just as Bonatti dreamed of cross the Alps, Ueli dreamed of Eiger under three hours, Messner dreamed of eight-thousanders without oxygen, also Ďurifuk dreams of vast countries , high peaks and faraway places on this Earth that need to be flown. He dreams of lonesome adventures and unexpected turns somewhere at the other side of the planet. The second step to reach the goal is the courage. To say yes, I go there, where people don’t fly much, or where no one got the courage to try that route, not because it’s impossible but you don’t have much information. Satellite resolution sucks, GSM signal is questioned and electricity - let’s not talk about that :). Courage to go to places where the foreigners go only with local guides knowing the language and terrain. To places where some kind of beasts shriek at you from the shrubs, where venomous snakes fly over your head and the weather can’t be forecasted either by the ALADIN or GFS model. To places where time is truly a relative term, where the Sun crosses the sky somehow differently and nodding the head means something completely different. In such places, every moment, every breath or step is a true adventure. And there are plenty of such places in the world! The third step is the trip itself. You have to count with situations of all kinds and it is the insecurity, what will happen next, what’s so fascinating. What will we do at nights? Keep wolves or swarms of mosquitos away? Freeze under the velvet night sky or melt on could-less days in huge steppes? Will the rivers and streams that are marked on the map filled with water or just with dry gravel? Will the people be friendly, kind and helpful, will we understand each other? And what about the weather? What wind will prevail? Will it be possible to build a fire? Will it be possible to go through forest or will it be a jungle and dense shrubs? Will or won’t? But, definitely it WILL BE fun, once again! For a longer time I have been dreaming of the immense and huge Mother Russia. The endless Siberia, the mighty rivers, and the vast no man’s land. But I didn’t know where, until Hu-Beňour (Tomáš Beneš) suggested going to Altai! So we go! And what is it all about? Together with him, we want to cross or fly over as much as possible between Gorno-Altai, Kuraj and Kyzyl in the Altai mountain range in Russia, hike&fly style or vol biv. Paraglide, our legs and sense, help us in that. What is waiting for us? Mountains with permafrost, Siberian mosquitos, wolverines and bears, vast steppes, monstrous storms and one of the biggest rivers in Asia, Yenisei river… population density around one nomad per square kilometre. Russian pilots have tried to talk us out of it, but I and Hu-Beňour have a dream, courage and unfortunately also the flight tickets :D So here we are, heading for adventure like never before. I’m heading there with a generous support of my sponsors ZAJO, GRADIET, SKYBEAN, MAXSPORT, and also Slavči, Martin and many others… How will it turn out? There are more variants, we’ll see according to the weather and everything… you can follow me via SPOT, if it works, mainly from the beginning you can follow my and Hu-beňour’s struggles from this monstrous trip also on Facebook. So if you can, keep your fingers crossed for us!

1 komentár: